نوینو پی
multinet.live
مولتی نت
پذیرنده فعال و مورد تایید می باشد.
حسام هيربدوش صاحب امتیاز